Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представляват структурните реформи?

18 октомври 2017 г.

Какво представляват структурните реформи?

Структурните реформи по същество са мерки, които променят устройството на една икономика, институционалната и регулаторна рамка, в която работят предприятията и хората. Те имат за цел да осигурят по-жизнеспособна икономика, с по-добри възможности да осъществи потенциала си за растеж по балансиран начин.

За балансиран растеж

Структурните реформи действат в сферата на предлагането. Като отстраняват пречките пред ефективното – и справедливо – производство на стоки и услуги, те могат да спомогнат за повишаване на производителността, инвестициите и заетостта. Това може да се постигне по много начини. Например общата бизнес среда може да бъде подобрена чрез законови мерки за по-гъвкави пазари на труда, по-опростена данъчна система или по-малко бюрокрация, което улеснява дружествата в текущата им дейност и плановете за бъдещето. Домакинствата от своя страна получават по-евтини (и по-качествени) продукти, а това означава, че им остават и повече пари за други стоки.

Освен това реформите могат да бъдат насочени към конкретни сектори, например такива, които насърчават иновациите в ключови отрасли. Важно е обаче растежът да бъде балансиран. Затова се вземат предвид и фактори като социална справедливост и приобщаване. Несъмнено реформи, които разширяват достъпа до образование или ограничават укриването на данъци и корупцията, биха подпомогнали икономическия растеж, като същевременно повишават социалната справедливост.

Защо структурните реформи са от значение за ЕЦБ?

ЕЦБ, заедно с националните централни банки на държавите от еврозоната, отговаря за единната парична политика – нашата задача е да поддържаме цените стабилни, т.е. да поддържаме инфлацията под, но близо до 2% в средносрочен план. Паричната политика обаче не действа в условия на вакуум. Други икономически политики оказват влияние върху икономическите тенденции, които определят актуалната парична политика. Освен това в дългосрочен план потенциалните ползи от паричната политика ще зависят и от други икономически политики (в това число политиките, включващи структурни реформи), особено що се отнася до постигането на балансиран растеж. Затова структурните реформи са важни за бъдещия растеж в Европа и за укрепването на икономическия и паричен съюз. Ето защо ЕЦБ се интересува от този въпрос и е провела редица изследвания по темата.