Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo sú to štrukturálne reformy?

18. októbra 2017

Čo sú to štrukturálne reformy?

Štrukturálne reformy sú v podstate opatrenia, ktorými sa mení vnútorná skladba hospodárstva, tzn. inštitucionálny a regulačný rámec, v ktorom sa podniky a občania pohybujú. Ich účelom je zabezpečiť riadne fungovanie hospodárstva a umožniť mu realizovať svoj rastový potenciál vyváženým spôsobom.

Snaha o vyvážený rast

Štrukturálne reformy pôsobia prostredníctvom ponukovej strany ekonomiky. Odstraňovaním prekážok, ktoré bránia efektívnej – a spravodlivej – produkcii tovarov a služieb, majú pomáhať zvyšovať produktivitu, investičnú aktivitu a zamestnanosť. Dá sa to dosiahnuť viacerými spôsobmi. Celkové podnikateľské prostredie sa dá napríklad zlepšiť prostredníctvom regulácie zameranej na podporu pružnosti trhu práce, zjednodušenie daňového systému či zníženie administratívnej záťaže, ktorá podnikom uľahčuje podnikanie a plánovanie. Domácnosti zasa môžu profitovať z lacnejších (a kvalitnejších) produktov, pričom usporené peniaze môžu minúť na iné tovary.

Reformy tiež môžu byť zamerané na konkrétne sektory, ako je to napríklad v prípade reforiem na podporu inovácií v kľúčových odvetviach. Je však dôležité, aby bol takto vyvolaný rast vyvážený. To znamená zohľadňovať aj faktory ako sociálna spravodlivosť a inklúzia. Reformy, ktoré sprístupňujú vzdelávanie širšej skupine obyvateľstva či obmedzujú rozsah daňových únikov a korupcie, by popri podpore hospodárskeho rastu zároveň prispievali i k sociálnej spravodlivosti.

Prečo sa ECB touto otázkou zaoberá?

ECB spolu s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny nesie zodpovednosť za jednotnú menovú politiku: naším poslaním je zachovávať cenovú stabilitu, inými slovami udržiavať infláciu na úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte. Menová politika však nepôsobí vo vákuu. V hospodárskom vývoji svoju úlohu zohrávajú i ďalšie hospodárske politiky, ktoré dnešnú podobu menovej politiky ovplyvňujú. Z dlhodobého hľadiska budú potenciálne prínosy menovej politiky tiež závisieť od ďalších hospodárskych politík (vrátane politík, ktorých súčasťou sú štrukturálne reformy), najmä pokiaľ ide o zaručenie vyváženého rastu. Štrukturálne reformy sú preto dôležitým predpokladom budúceho rastu v Európe, ako aj prehlbovania hospodárskej a menovej únie. Práve preto ECB o túto tému prejavuje záujem, a to i v rámci svojej výskumnej činnosti.