Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är strukturreformer?

18 oktober 2017

Vad är strukturreformer?

Strukturreformer är i grund och botten åtgärder som ändrar en ekonomis struktur, den institutionella ramen och den regleringsmässiga ram inom vilken företag och människor verkar. De är utformade för att säkerställa att ekonomin är i skick och bättre kan realisera sin tillväxtpotential på ett balanserat vis.

Med sikte på balanserad tillväxt

Det är på ekonomins utbudssida som strukturreformer verkar. Genom att åtgärda hinder mot effektiv och rättvis produktion av varor och tjänster ska de bidra till ökad produktivitet och sysselsättning samt till mer investeringar. Detta kan göras på många vis. Det övergripande affärsklimatet kan t.ex. förbättras genom bestämmelser som leder till mer flexibla arbetsmarknader, ett förenklat skattesystem eller mindre byråkrati som gör det lättare för företag att bedriva affärsverksamhet och planera för framtiden. Hushållen kan i sin tur dra nytta av billigare (och bättre) produkter vilket också innebär mer pengar över för annat.

Vidare kan reformer inriktas mot särskilda sektorer, t.ex. för att uppmuntra till innovation i nyckelindustrier. Det som verkligen är viktigt är dock att tillväxten är balanserad. Det innebär att hänsyn också tas till faktorer som främjar social rättvisa och integration. Reformer som ökar chanserna till utbildning eller som bidrar till mindre skatteflykt och korruption skulle också bidra till att stödja ekonomisk tillväxt och samtidigt främja social rättvisa.

Varför berör detta ECB?

ECB har tillsammans med de nationella centralbankerna i euroområdet ansvaret för den gemensamma penningpolitiken. Vårt mandat är att hålla priserna stabila, dvs. att hålla inflationen under men nära 2 procent på medellång sikt. Penningpolitiken agerar dock inte i ett vakuum. Annan ekonomisk politik bidrar till den ekonomiska utveckling som formar dagens penningpolitik. Och på längre sikt kommer den nytta som penningpolitiken gör också att bero på annan ekonomisk politik (inbegripet de som innebär strukturreformer), framför allt när det rör sig om att säkra balanserad tillväxt. Strukturreformer är alltså viktiga för framtida tillväxt i Europa och för att stärka Ekonomiska och monetära unionen. Det förklarar varför ECB har ett intresse för det här ämnet och även har bedrivit forskning om det.