European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

3 април 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 509 866 0 39 268
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 357 163 −691 7 921
  2.1 Вземания от МВФ 80 901 45 847
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 276 263 −736 7 074
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 148 298 10 490 −1 518
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 154 −691 −90
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 154 −691 −90
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 869 175 43 100 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 444 −611 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 868 730 43 713 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −3 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 32 070 −225 5
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 959 699 43 913 −9 910
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 754 993 41 737 −7 762
  7.2 Други ценни книжа 204 706 2 176 −2 148
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 322 −6 −2
9 Други активи 287 075 1 576 3 995
Общо активи 5 199 822 97 466 39 669
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 319 486 6 385 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 116 407 94 930 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 865 557 56 534 0
  2.2 Депозитно улеснение 250 850 38 395 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 067 1 033 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 479 633 −1 165 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 348 478 −1 024 0
  5.2 Други задължения 131 154 −141 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 320 952 4 899 −10
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 251 −60 96
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 983 265 −43
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 983 265 −43
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 945 0 574
10 Други задължения 267 096 −8 922 −1 425
11 Сметки за преоценка 507 111 0 40 476
12 Капитал и резерви 108 892 101 0
Общо пасиви 5 199 822 97 466 39 669
Annexes
8 April 2020