European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

3 april 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 509.866 0 39.268
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 357.163 −691 7.921
  2.1 Fordringar på IMF 80.901 45 847
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 276.263 −736 7.074
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 148.298 10.490 −1.518
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.154 −691 −90
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.154 −691 −90
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 869.175 43.100 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 444 −611 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 868.730 43.713 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −3 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.070 −225 5
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.959.699 43.913 −9.910
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.754.993 41.737 −7.762
  7.2 Övriga värdepapper 204.706 2.176 −2.148
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.322 −6 −2
9 Övriga tillgångar 287.075 1.576 3.995
Summa tillgångar 5.199.822 97.466 39.669
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.319.486 6.385 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.116.407 94.930 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.865.557 56.534 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 250.850 38.395 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.067 1.033 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 479.633 −1.165 0
  5.1 Offentliga sektorn 348.478 −1.024 0
  5.2 Övriga skulder 131.154 −141 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 320.952 4.899 −10
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.251 −60 96
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.983 265 −43
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.983 265 −43
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.945 0 574
10 Övriga skulder 267.096 −8.922 −1.425
11 Värderegleringskonton 507.111 0 40.476
12 Kapital och reserver 108.892 101 0
Summa skulder 5.199.822 97.466 39.669
Annexes
8 April 2020