European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

3 kwietnia 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 509.866 0 39.268
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 357.163 −691 7.921
  2.1 Należności od MFW 80.901 45 847
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 276.263 −736 7.074
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 148.298 10.490 −1.518
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.154 −691 −90
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.154 −691 −90
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 869.175 43.100 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 444 −611 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 868.730 43.713 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −3 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.070 −225 5
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.959.699 43.913 −9.910
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.754.993 41.737 −7.762
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 204.706 2.176 −2.148
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.322 −6 −2
9 Pozostałe aktywa 287.075 1.576 3.995
Aktywa razem 5.199.822 97.466 39.669
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.319.486 6.385 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.116.407 94.930 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.865.557 56.534 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 250.850 38.395 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.067 1.033 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 479.633 −1.165 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 348.478 −1.024 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 131.154 −141 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 320.952 4.899 −10
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.251 −60 96
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.983 265 −43
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.983 265 −43
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.945 0 574
10 Pozostałe pasywa 267.096 −8.922 −1.425
11 Różnice z wyceny 507.111 0 40.476
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.892 101 0
Pasywa razem 5.199.822 97.466 39.669
Annexes
8 April 2020