European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

3 april 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 509.866 0 39.268
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 357.163 −691 7.921
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.901 45 847
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 276.263 −736 7.074
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 148.298 10.490 −1.518
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.154 −691 −90
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 13.154 −691 −90
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 869.175 43.100 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 444 −611 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 868.730 43.713 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −3 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.070 −225 5
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.959.699 43.913 −9.910
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.754.993 41.737 −7.762
  7.2 Overige waardepapieren 204.706 2.176 −2.148
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.322 −6 −2
9 Overige activa 287.075 1.576 3.995
Totaal activa 5.199.822 97.466 39.669
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.319.486 6.385 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 2.116.407 94.930 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.865.557 56.534 0
  2.2 Depositofaciliteit 250.850 38.395 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.067 1.033 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 479.633 −1.165 0
  5.1 Overheid 348.478 −1.024 0
  5.2 Overige verplichtingen 131.154 −141 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 320.952 4.899 −10
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.251 −60 96
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.983 265 −43
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.983 265 −43
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.945 0 574
10 Overige passiva 267.096 −8.922 −1.425
11 Herwaarderingsrekeningen 507.111 0 40.476
12 Kapitaal en reserves 108.892 101 0
Totaal passiva 5.199.822 97.466 39.669
Annexes
8 April 2020