European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

03.04.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 509 866 0 39 268
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 357 163 −691 7 921
  2.1 SVF debitoru parādi 80 901 45 847
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 276 263 −736 7 074
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 148 298 10 490 −1 518
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 154 −691 −90
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 154 −691 −90
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 869 175 43 100 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 444 −611 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 868 730 43 713 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −3 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 070 −225 5
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 959 699 43 913 −9 910
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 754 993 41 737 −7 762
  7.2 Pārējie vērtspapīri 204 706 2 176 −2 148
8 Valdības parāds euro 23 322 −6 −2
9 Pārējie aktīvi 287 075 1 576 3 995
Kopā aktīvi 5 199 822 97 466 39 669
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 319 486 6 385 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 116 407 94 930 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 865 557 56 534 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 250 850 38 395 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 9 067 1 033 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 479 633 −1 165 0
  5.1 Saistības pret valdību 348 478 −1 024 0
  5.2 Pārējās saistības 131 154 −141 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 320 952 4 899 −10
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 251 −60 96
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 983 265 −43
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 983 265 −43
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 945 0 574
10 Pārējās saistības 267 096 −8 922 −1 425
11 Pārvērtēšanas konti 507 111 0 40 476
12 Kapitāls un rezerves 108 892 101 0
Kopā pasīvi 5 199 822 97 466 39 669
Annexes
8 April 2020