European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

3. apríla 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 509 866 0 39 268
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 357 163 −691 7 921
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 901 45 847
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 276 263 −736 7 074
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 148 298 10 490 −1 518
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 154 −691 −90
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 154 −691 −90
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 869 175 43 100 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 444 −611 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 868 730 43 713 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −3 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 070 −225 5
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 959 699 43 913 −9 910
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 754 993 41 737 −7 762
  7.2 Ostatné cenné papiere 204 706 2 176 −2 148
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 322 −6 −2
9 Ostatné aktíva 287 075 1 576 3 995
Aktíva spolu 5 199 822 97 466 39 669
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 319 486 6 385 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 2 116 407 94 930 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 865 557 56 534 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 250 850 38 395 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 067 1 033 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 479 633 −1 165 0
  5.1 Verejná správa 348 478 −1 024 0
  5.2 Ostatné záväzky 131 154 −141 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 320 952 4 899 −10
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 251 −60 96
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 983 265 −43
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 983 265 −43
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 945 0 574
10 Ostatné záväzky 267 096 −8 922 −1 425
11 Účty precenenia 507 111 0 40 476
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 892 101 0
Pasíva spolu 5 199 822 97 466 39 669
Annexes
8 April 2020