Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

6 март 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 470 706 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 346 374 602
  2.1 Вземания от МВФ 79 986 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 266 388 602
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 006 102
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 595 1 821
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 595 1 821
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 616 925 −314
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 397 −328
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 615 515 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 14 13
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 49 091 12 626
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 874 525 1 214
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 674 724 2 757
  7.2 Други ценни книжа 199 801 −1 544
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 330 0
9 Други активи 280 663 −5 727
Общо активи 4 702 214 10 324
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 280 445 1 788
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 910 025 43 803
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 661 699 52 095
  2.2 Депозитно улеснение 248 326 −8 291
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 910 2 969
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 383 942 −36 214
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 258 150 −38 758
  5.2 Други задължения 125 792 2 544
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 180 711 −6 718
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 156 1 071
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 069 −1 345
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 069 −1 345
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 371 0
10 Други задължения 290 392 4 964
11 Сметки за преоценка 466 635 0
12 Капитал и резерви 107 557 5
Общо пасиви 4 702 214 10 324
10 March 2020
Commentary