Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

6 marca 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 470.706 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 346.374 602
  2.1 Należności od MFW 79.986 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 266.388 602
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.006 102
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.595 1.821
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.595 1.821
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 616.925 −314
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.397 −328
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 615.515 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 14 13
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.091 12.626
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.874.525 1.214
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.674.724 2.757
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 199.801 −1.544
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.330 0
9 Pozostałe aktywa 280.663 −5.727
Aktywa razem 4.702.214 10.324
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.280.445 1.788
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.910.025 43.803
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.661.699 52.095
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 248.326 −8.291
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.910 2.969
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 383.942 −36.214
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 258.150 −38.758
  5.2 Pozostałe zobowiązania 125.792 2.544
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 180.711 −6.718
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.156 1.071
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.069 −1.345
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.069 −1.345
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.371 0
10 Pozostałe pasywa 290.392 4.964
11 Różnice z wyceny 466.635 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.557 5
Pasywa razem 4.702.214 10.324
10 March 2020
Commentary