Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

6 maart 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 470.706 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 346.374 602
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.986 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 266.388 602
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.006 102
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.595 1.821
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.595 1.821
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 616.925 −314
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.397 −328
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 615.515 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 14 13
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 49.091 12.626
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.874.525 1.214
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.674.724 2.757
  7.2 Overige effecten 199.801 −1.544
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.330 0
9 Overige activa 280.663 −5.727
Totaal activa 4.702.214 10.324
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.280.445 1.788
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.910.025 43.803
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.661.699 52.095
  2.2 Depositofaciliteit 248.326 −8.291
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.910 2.969
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 383.942 −36.214
  5.1 Overheid 258.150 −38.758
  5.2 Overige verplichtingen 125.792 2.544
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 180.711 −6.718
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.156 1.071
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.069 −1.345
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.069 −1.345
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.371 0
10 Overige passiva 290.392 4.964
11 Herwaarderingsrekeningen 466.635 0
12 Kapitaal en reserves 107.557 5
Totaal passiva 4.702.214 10.324
10 March 2020
Commentary