Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

6. marec 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 470.706 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 346.374 602
  2.1 Terjatve do MDS 79.986 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 266.388 602
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.006 102
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.595 1.821
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.595 1.821
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 616.925 −314
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.397 −328
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 615.515 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 14 13
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 49.091 12.626
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.874.525 1.214
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.674.724 2.757
  7.2 Drugi vrednostni papirji 199.801 −1.544
8 Javni dolg v eurih 23.330 0
9 Druga sredstva 280.663 −5.727
Skupaj sredstva 4.702.214 10.324
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.280.445 1.788
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.910.025 43.803
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.661.699 52.095
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 248.326 −8.291
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.910 2.969
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 383.942 −36.214
  5.1 Sektor država 258.150 −38.758
  5.2 Druge obveznosti 125.792 2.544
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 180.711 −6.718
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.156 1.071
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.069 −1.345
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.069 −1.345
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.371 0
10 Druge obveznosti 290.392 4.964
11 Računi prevrednotenja 466.635 0
12 Kapital in rezerve 107.557 5
Skupaj obveznosti 4.702.214 10.324
10 March 2020
Commentary