Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

06.03.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 470 706 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 346 374 602
  2.1 SVF debitoru parādi 79 986 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 266 388 602
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 006 102
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 595 1 821
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 595 1 821
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 616 925 −314
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 397 −328
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 615 515 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 14 13
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 49 091 12 626
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 874 525 1 214
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 674 724 2 757
  7.2 Pārējie vērtspapīri 199 801 −1 544
8 Valdības parāds euro 23 330 0
9 Pārējie aktīvi 280 663 −5 727
Kopā aktīvi 4 702 214 10 324
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 280 445 1 788
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 910 025 43 803
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 661 699 52 095
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 248 326 −8 291
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 9 910 2 969
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 383 942 −36 214
  5.1 Saistības pret valdību 258 150 −38 758
  5.2 Pārējās saistības 125 792 2 544
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 180 711 −6 718
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 156 1 071
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 069 −1 345
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 069 −1 345
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 371 0
10 Pārējās saistības 290 392 4 964
11 Pārvērtēšanas konti 466 635 0
12 Kapitāls un rezerves 107 557 5
Kopā pasīvi 4 702 214 10 324
10 March 2020
Commentary