Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

6. marca 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 470 706 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 346 374 602
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 986 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 266 388 602
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 006 102
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 595 1 821
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 595 1 821
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 616 925 −314
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 397 −328
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 615 515 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 14 13
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 091 12 626
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 874 525 1 214
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 674 724 2 757
  7.2 Ostatné cenné papiere 199 801 −1 544
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 330 0
9 Ostatné aktíva 280 663 −5 727
Aktíva spolu 4 702 214 10 324
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 280 445 1 788
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 910 025 43 803
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 661 699 52 095
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 248 326 −8 291
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 910 2 969
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 383 942 −36 214
  5.1 Verejná správa 258 150 −38 758
  5.2 Ostatné záväzky 125 792 2 544
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 180 711 −6 718
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 156 1 071
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 069 −1 345
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 069 −1 345
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 371 0
10 Ostatné záväzky 290 392 4 964
11 Účty precenenia 466 635 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 557 5
Pasíva spolu 4 702 214 10 324
10 March 2020
Commentary