Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 03 06
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 470 706 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 346 374 602
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 986 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 266 388 602
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 006 102
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 595 1 821
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 595 1 821
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 616 925 −314
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 397 −328
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 615 515 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 14 13
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 091 12 626
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 874 525 1 214
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 674 724 2 757
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 199 801 −1 544
8 Valdžios skola eurais 23 330 0
9 Kitas turtas 280 663 −5 727
Visas turtas 4 702 214 10 324
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 280 445 1 788
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 910 025 43 803
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 661 699 52 095
  2.2 Indėlių galimybė 248 326 −8 291
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 910 2 969
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 383 942 −36 214
  5.1 Valdžiai 258 150 −38 758
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 792 2 544
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 180 711 −6 718
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 156 1 071
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 069 −1 345
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 069 −1 345
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 371 0
10 Kiti įsipareigojimai 290 392 4 964
11 Perkainojimo sąskaitos 466 635 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 557 5
Visi įsipareigojimai 4 702 214 10 324
10 March 2020
Commentary