Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

6. března 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 470 706 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 346 374 602
  2.1 Pohledávky za MMF 79 986 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 266 388 602
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 006 102
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 595 1 821
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 595 1 821
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 616 925 −314
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 397 −328
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 615 515 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 14 13
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 49 091 12 626
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 874 525 1 214
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 674 724 2 757
  7.2 Ostatní cenné papíry 199 801 −1 544
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 330 0
9 Ostatní aktiva 280 663 −5 727
Aktiva celkem 4 702 214 10 324
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 280 445 1 788
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 910 025 43 803
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 661 699 52 095
  2.2 Vkladová facilita 248 326 −8 291
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 910 2 969
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 383 942 −36 214
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 258 150 −38 758
  5.2 Ostatní závazky 125 792 2 544
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 180 711 −6 718
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 156 1 071
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 069 −1 345
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 069 −1 345
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 371 0
10 Ostatní závazky 290 392 4 964
11 Účty přecenění 466 635 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 557 5
Pasiva celkem 4 702 214 10 324
10 March 2020
Commentary