Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

6 mars 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 470.706 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 346.374 602
  2.1 Fordringar på IMF 79.986 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 266.388 602
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.006 102
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.595 1.821
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.595 1.821
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 616.925 −314
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.397 −328
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 615.515 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 14 13
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 49.091 12.626
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.874.525 1.214
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.674.724 2.757
  7.2 Övriga värdepapper 199.801 −1.544
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.330 0
9 Övriga tillgångar 280.663 −5.727
Summa tillgångar 4.702.214 10.324
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.280.445 1.788
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.910.025 43.803
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.661.699 52.095
  2.2 Inlåningsfacilitet 248.326 −8.291
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.910 2.969
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 383.942 −36.214
  5.1 Offentliga sektorn 258.150 −38.758
  5.2 Övriga skulder 125.792 2.544
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 180.711 −6.718
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.156 1.071
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.069 −1.345
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.069 −1.345
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.371 0
10 Övriga skulder 290.392 4.964
11 Värderegleringskonton 466.635 0
12 Kapital och reserver 107.557 5
Summa skulder 4.702.214 10.324
10 March 2020
Commentary