Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

28 февруари 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 470 705 −44
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 345 772 42
  2.1 Вземания от МВФ 79 986 −520
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 265 786 562
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 904 887
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 774 279
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 774 279
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 617 240 37
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 724 707
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 615 515 −616
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −55
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 36 497 −2 814
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 873 279 2 415
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 671 935 2 426
  7.2 Други ценни книжа 201 344 −12
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 330 0
9 Други активи 286 351 2 749
Общо активи 4 691 852 3 551
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 278 657 3 552
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 866 221 14 505
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 609 604 −14 422
  2.2 Депозитно улеснение 256 617 28 928
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 941 −154
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 420 156 −20 552
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 296 908 −15 043
  5.2 Други задължения 123 248 −5 510
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 187 429 8 438
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 086 −514
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 414 879
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 414 879
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 371 0
10 Други задължения 285 390 −2 628
11 Сметки за преоценка 466 635 0
12 Капитал и резерви 107 552 24
Общо пасиви 4 691 852 3 551
3 March 2020
Commentary