Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

28. února 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 470 705 −44
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 345 772 42
  2.1 Pohledávky za MMF 79 986 −520
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 265 786 562
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 904 887
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 774 279
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 774 279
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 617 240 37
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 724 707
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 615 515 −616
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −55
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 36 497 −2 814
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 873 279 2 415
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 671 935 2 426
  7.2 Ostatní cenné papíry 201 344 −12
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 330 0
9 Ostatní aktiva 286 351 2 749
Aktiva celkem 4 691 852 3 551
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 278 657 3 552
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 866 221 14 505
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 609 604 −14 422
  2.2 Vkladová facilita 256 617 28 928
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 941 −154
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 420 156 −20 552
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 296 908 −15 043
  5.2 Ostatní závazky 123 248 −5 510
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 187 429 8 438
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 086 −514
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 414 879
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 7 414 879
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 371 0
10 Ostatní závazky 285 390 −2 628
11 Účty přecenění 466 635 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 552 24
Pasiva celkem 4 691 852 3 551
3 March 2020
Commentary