Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

28 lutego 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 470.705 −44
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 345.772 42
  2.1 Należności od MFW 79.986 −520
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 265.786 562
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.904 887
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.774 279
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.774 279
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 617.240 37
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.724 707
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 615.515 −616
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −55
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 36.497 −2.814
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.873.279 2.415
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.671.935 2.426
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 201.344 −12
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.330 0
9 Pozostałe aktywa 286.351 2.749
Aktywa razem 4.691.852 3.551
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.278.657 3.552
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.866.221 14.505
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.609.604 −14.422
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 256.617 28.928
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.941 −154
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 420.156 −20.552
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 296.908 −15.043
  5.2 Pozostałe zobowiązania 123.248 −5.510
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 187.429 8.438
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.086 −514
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.414 879
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.414 879
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.371 0
10 Pozostałe pasywa 285.390 −2.628
11 Różnice z wyceny 466.635 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.552 24
Pasywa razem 4.691.852 3.551
3 March 2020
Commentary