Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

28 februari 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 470.705 −44
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 345.772 42
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.986 −520
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 265.786 562
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.904 887
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.774 279
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 14.774 279
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 617.240 37
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.724 707
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 615.515 −616
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −55
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 36.497 −2.814
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.873.279 2.415
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.671.935 2.426
  7.2 Overige effecten 201.344 −12
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.330 0
9 Overige activa 286.351 2.749
Totaal activa 4.691.852 3.551
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.278.657 3.552
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.866.221 14.505
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.609.604 −14.422
  2.2 Depositofaciliteit 256.617 28.928
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.941 −154
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 420.156 −20.552
  5.1 Overheid 296.908 −15.043
  5.2 Overige verplichtingen 123.248 −5.510
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 187.429 8.438
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.086 −514
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.414 879
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.414 879
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.371 0
10 Overige passiva 285.390 −2.628
11 Herwaarderingsrekeningen 466.635 0
12 Kapitaal en reserves 107.552 24
Totaal passiva 4.691.852 3.551
3 March 2020
Commentary