Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

28.02.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 470 705 −44
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 345 772 42
  2.1 SVF debitoru parādi 79 986 −520
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 265 786 562
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23 904 887
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 774 279
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 774 279
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 617 240 37
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 724 707
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 615 515 −616
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −55
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 36 497 −2 814
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 873 279 2 415
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 671 935 2 426
  7.2 Pārējie vērtspapīri 201 344 −12
8 Valdības parāds euro 23 330 0
9 Pārējie aktīvi 286 351 2 749
Kopā aktīvi 4 691 852 3 551
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 278 657 3 552
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 866 221 14 505
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 609 604 −14 422
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 256 617 28 928
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 941 −154
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 420 156 −20 552
  5.1 Saistības pret valdību 296 908 −15 043
  5.2 Pārējās saistības 123 248 −5 510
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 187 429 8 438
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 086 −514
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 414 879
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 414 879
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 371 0
10 Pārējās saistības 285 390 −2 628
11 Pārvērtēšanas konti 466 635 0
12 Kapitāls un rezerves 107 552 24
Kopā pasīvi 4 691 852 3 551
3 March 2020
Commentary