Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

28. februar 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 470.705 −44
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 345.772 42
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.986 −520
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 265.786 562
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 23.904 887
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.774 279
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.774 279
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 617.240 37
  5.1 Primære markedsoperationer 1.724 707
  5.2 Langfristede markedsoperationer 615.515 −616
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −55
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 36.497 −2.814
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.873.279 2.415
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.671.935 2.426
  7.2 Andre værdipapirer 201.344 −12
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.330 0
9 Andre aktiver 286.351 2.749
Aktiver i alt 4.691.852 3.551
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.278.657 3.552
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.866.221 14.505
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.609.604 −14.422
  2.2 Indlånsfacilitet 256.617 28.928
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.941 −154
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 420.156 −20.552
  5.1 Offentlig forvaltning og service 296.908 −15.043
  5.2 Andre forpligtelser 123.248 −5.510
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 187.429 8.438
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 8.086 −514
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 7.414 879
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.414 879
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.371 0
10 Andre forpligtelser 285.390 −2.628
11 Revalueringskonti 466.635 0
12 Kapital og reserver 107.552 24
Passiver i alt 4.691.852 3.551
3 March 2020
Commentary