Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 02 28
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 470 705 −44
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 345 772 42
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 986 −520
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 265 786 562
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 904 887
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 774 279
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 774 279
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 617 240 37
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 724 707
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 615 515 −616
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −55
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 36 497 −2 814
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 873 279 2 415
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 671 935 2 426
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 201 344 −12
8 Valdžios skola eurais 23 330 0
9 Kitas turtas 286 351 2 749
Visas turtas 4 691 852 3 551
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 278 657 3 552
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 866 221 14 505
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 609 604 −14 422
  2.2 Indėlių galimybė 256 617 28 928
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 941 −154
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 420 156 −20 552
  5.1 Valdžiai 296 908 −15 043
  5.2 Kiti įsipareigojimai 123 248 −5 510
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 187 429 8 438
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 086 −514
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 414 879
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 414 879
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 371 0
10 Kiti įsipareigojimai 285 390 −2 628
11 Perkainojimo sąskaitos 466 635 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 552 24
Visi įsipareigojimai 4 691 852 3 551
3 March 2020
Commentary