Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

28. februar 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 470.705 −44
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 345.772 42
  2.1 Terjatve do MDS 79.986 −520
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 265.786 562
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 23.904 887
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.774 279
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.774 279
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 617.240 37
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.724 707
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 615.515 −616
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −55
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 36.497 −2.814
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.873.279 2.415
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.671.935 2.426
  7.2 Drugi vrednostni papirji 201.344 −12
8 Javni dolg v eurih 23.330 0
9 Druga sredstva 286.351 2.749
Skupaj sredstva 4.691.852 3.551
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.278.657 3.552
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.866.221 14.505
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.609.604 −14.422
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 256.617 28.928
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.941 −154
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 420.156 −20.552
  5.1 Sektor država 296.908 −15.043
  5.2 Druge obveznosti 123.248 −5.510
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 187.429 8.438
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.086 −514
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.414 879
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.414 879
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.371 0
10 Druge obveznosti 285.390 −2.628
11 Računi prevrednotenja 466.635 0
12 Kapital in rezerve 107.552 24
Skupaj obveznosti 4.691.852 3.551
3 March 2020
Commentary