Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

28 februari 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 470.705 −44
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 345.772 42
  2.1 Fordringar på IMF 79.986 −520
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 265.786 562
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.904 887
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.774 279
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.774 279
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 617.240 37
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.724 707
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 615.515 −616
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −55
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 36.497 −2.814
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.873.279 2.415
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.671.935 2.426
  7.2 Övriga värdepapper 201.344 −12
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.330 0
9 Övriga tillgångar 286.351 2.749
Summa tillgångar 4.691.852 3.551
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.278.657 3.552
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.866.221 14.505
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.609.604 −14.422
  2.2 Inlåningsfacilitet 256.617 28.928
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.941 −154
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 420.156 −20.552
  5.1 Offentliga sektorn 296.908 −15.043
  5.2 Övriga skulder 123.248 −5.510
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 187.429 8.438
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.086 −514
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.414 879
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 7.414 879
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.371 0
10 Övriga skulder 285.390 −2.628
11 Värderegleringskonton 466.635 0
12 Kapital och reserver 107.552 24
Summa skulder 4.691.852 3.551
3 March 2020
Commentary