Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

28. februára 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 470 705 −44
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 345 772 42
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 986 −520
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 265 786 562
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 904 887
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 774 279
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 774 279
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 617 240 37
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 724 707
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 615 515 −616
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −55
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 36 497 −2 814
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 873 279 2 415
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 671 935 2 426
  7.2 Ostatné cenné papiere 201 344 −12
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 330 0
9 Ostatné aktíva 286 351 2 749
Aktíva spolu 4 691 852 3 551
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 278 657 3 552
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 866 221 14 505
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 609 604 −14 422
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 256 617 28 928
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 941 −154
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 420 156 −20 552
  5.1 Verejná správa 296 908 −15 043
  5.2 Ostatné záväzky 123 248 −5 510
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 187 429 8 438
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 086 −514
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 414 879
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 414 879
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 371 0
10 Ostatné záväzky 285 390 −2 628
11 Účty precenenia 466 635 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 552 24
Pasíva spolu 4 691 852 3 551
3 March 2020
Commentary