Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 юни 2017 г.

20 юни 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 16 юни 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 278,6 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

15 юни 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

40 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,2 млрд. евро до 293,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,3 млрд. евро до 1131,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 37,1 млрд. евро до 209,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 7,4 млрд. евро до 171,3 млрд. евро. На 14 юни 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 12,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 11 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 607,8 млрд. евро (при 601,3 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 15,2 млрд. евро до 2045 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 16 юни 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

8,1 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,6 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

222,8 млрд. евро

+1,1 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

23,8 млрд. евро

+0,1 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

93,7 млрд. евро

+1,6 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1592,5 млрд. евро

+13,0 млрд. евро

-0,5 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 30,9 млрд. евро до 1168,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 075 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 322 923 1 428
  2.1 Вземания от МВФ 77 602 187
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 245 321 1 241
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 688 −1 182
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 309 1 598
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 309 1 598
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 779 122 −876
  5.1 Основни операции по рефинансиране 11 013 −1 093
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 770 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 339 217
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 75 531 1 868
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 338 700 13 065
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 044 997 15 231
  7.2 Други ценни книжа 293 702 −2 166
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 239 221 −1 088
Общо активи 4 232 941 14 812
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 131 735 1 262
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 776 233 −24 371
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 168 385 −30 862
  2.2 Депозитно улеснение 607 801 6 494
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 47 −4
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 7 357 −1 706
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 351 738 41 536
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 209 665 37 143
  5.2 Други задължения 142 074 4 393
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 149 026 −3 676
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 972 189
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 024 218
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 024 218
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 229 480 1 361
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 102 298 0
Общо пасиви 4 232 941 14 812
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите