Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. junija 2017

20. junij 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. junija 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 278,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

15. junij 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

40 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,2 milijarde EUR na 293,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,3 milijarde EUR na 1.131,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 37,1 milijarde EUR na 209,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 7,4 milijarde EUR na 171,3 milijarde EUR. V sredo, 14. junija 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 12,1 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 11 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 607,8 milijarde EUR (v primerjavi s 601,3 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 15,2 milijarde EUR na 2.045 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 16. junija 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

8,1 milijarde EUR

-

–0,1 milijarde EUR

Drugi program nakupa kritih obveznic

5,6 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

222,8 milijarde EUR

+1,1 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

23,8 milijarde EUR

+0,1 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

93,7 milijarde EUR

+1,6 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.592,5 milijarde EUR

+13,0 milijarde EUR

–0,5 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

98,4 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 30,9 milijarde EUR na 1.168,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.075 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 322.923 1.428
  2.1 Terjatve do MDS 77.602 187
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 245.321 1.241
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 28.688 −1.182
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.309 1.598
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.309 1.598
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 779.122 −876
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 11.013 −1.093
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 767.770 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 339 217
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 75.531 1.868
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.338.700 13.065
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.044.997 15.231
  7.2 Drugi vrednostni papirji 293.702 −2.166
8 Javni dolg v eurih 26.372 0
9 Druga sredstva 239.221 −1.088
Skupaj sredstva 4.232.941 14.812
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.131.735 1.262
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.776.233 −24.371
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.168.385 −30.862
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 607.801 6.494
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 47 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.357 −1.706
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 351.738 41.536
  5.1 Sektor država 209.665 37.143
  5.2 Druge obveznosti 142.074 4.393
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 149.026 −3.676
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.972 189
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.024 218
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.024 218
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0
10 Druge obveznosti 229.480 1.361
11 Računi prevrednotenja 412.030 0
12 Kapital in rezerve 102.298 0
Skupaj obveznosti 4.232.941 14.812
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije