Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. júnu 2017

20. júna 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. júna 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,2 mld. EUR na 278,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

15. júna 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

40 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,2 mld. EUR na 293,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,3 mld. EUR na 1 131,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 37,1 mld. EUR na 209,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 7,4 mld. EUR na 171,3 mld. EUR. V stredu 14. júna 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 12,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 11 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 607,8 mld. EUR (v porovnaní s 601,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 15,2 mld. EUR na 2 045 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 16. júnu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

8,1 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,6 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

222,8 mld. EUR

+1,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

23,8 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

93,7 mld. EUR

+1,6 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 592,5 mld. EUR

+13,0 mld. EUR

-0,5 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 30,9 mld. EUR na 1 168,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 075 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 322 923 1 428
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 602 187
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 245 321 1 241
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 688 −1 182
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 309 1 598
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 309 1 598
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 779 122 −876
  5.1 Hlavné refinančné operácie 11 013 −1 093
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 770 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 339 217
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 75 531 1 868
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 338 700 13 065
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 044 997 15 231
  7.2 Ostatné cenné papiere 293 702 −2 166
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 239 221 −1 088
Aktíva spolu 4 232 941 14 812
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 131 735 1 262
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 776 233 −24 371
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 168 385 −30 862
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 607 801 6 494
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 47 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 357 −1 706
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 351 738 41 536
  5.1 Verejná správa 209 665 37 143
  5.2 Ostatné záväzky 142 074 4 393
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 149 026 −3 676
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 972 189
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 024 218
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 024 218
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 229 480 1 361
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 102 298 0
Pasíva spolu 4 232 941 14 812
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá