Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 juni 2017

20 juni 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 16 juni 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 278,6 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

15 juni 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

35 miljoner USD

40 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,2 miljard EUR till 293,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 1 131,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 37,1 miljarder EUR till 209,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 7,4 miljarder EUR till 171,3 miljarder EUR. Onsdagen den 14 juni 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 12,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 11 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 607,8 miljarder EUR (jämfört med 601,3 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 15,2 miljarder EUR till 2 045 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 16 juni 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

8,1 miljarder EUR

-

-0,1 miljard EUR

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,6 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

222,8 miljarder EUR

+1,1 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

23,8 miljarder EUR

+0,1 miljard EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

93,7 miljarder EUR

+1,6 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

1 592,5 miljarder EUR

+13,0 miljarder EUR

-0,5 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

98,4 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 30,9 miljarder EUR till 1 168,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.075 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 322.923 1.428
  2.1 Fordringar på IMF 77.602 187
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 245.321 1.241
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.688 −1.182
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.309 1.598
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.309 1.598
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 779.122 −876
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 11.013 −1.093
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.770 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 339 217
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 75.531 1.868
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.338.700 13.065
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.044.997 15.231
  7.2 Andra värdepapper 293.702 −2.166
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 239.221 −1.088
Summa tillgångar 4.232.941 14.812
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.131.735 1.262
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.776.233 −24.371
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.168.385 −30.862
  2.2 Inlåningsfacilitet 607.801 6.494
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 47 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.357 −1.706
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 351.738 41.536
  5.1 Offentliga sektorn 209.665 37.143
  5.2 Övriga skulder 142.074 4.393
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 149.026 −3.676
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.972 189
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.024 218
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.024 218
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 229.480 1.361
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 102.298 0
Summa skulder 4.232.941 14.812
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media