Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 czerwca 2017 roku

20 czerwca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16.06.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld EUR, do 278,6 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

15.06.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

40 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,2 mld EUR, do 293,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,3 mld EUR, do 1131,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 37,1 mld EUR, do 209,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 7,4 mld EUR, do 171,3 mld EUR. W środę 14.06.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 12,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 11 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 607,8 mld EUR (wobec 601,3 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 15,2 mld EUR, do 2045 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 16.06.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

8,1 mld EUR

-0,1 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,6 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

222,8 mld EUR

+1,1 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

23,8 mld EUR

+0,1 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

93,7 mld EUR

+1,6 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1592,5 mld EUR

+13,0 mld EUR

-0,5 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 30,9 mld EUR, do 1168,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.075 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 322.923 1.428
  2.1 Należności od MFW 77.602 187
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 245.321 1.241
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.688 −1.182
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.309 1.598
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.309 1.598
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 779.122 −876
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 11.013 −1.093
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.770 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 339 217
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 75.531 1.868
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.338.700 13.065
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.044.997 15.231
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 293.702 −2.166
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 239.221 −1.088
Aktywa razem 4.232.941 14.812
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.131.735 1.262
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.776.233 −24.371
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.168.385 −30.862
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 607.801 6.494
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 47 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.357 −1.706
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 351.738 41.536
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 209.665 37.143
  5.2 Pozostałe zobowiązania 142.074 4.393
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 149.026 −3.676
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.972 189
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.024 218
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.024 218
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 229.480 1.361
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.298 0
Pasywa razem 4.232.941 14.812
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami