European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 juni 2017

20 juni 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 juni 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 278,6 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

15 juni 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 40 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,2 miljard naar EUR 293,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 1.131,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 37,1 miljard naar EUR 209,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 7,4 miljard naar EUR 171,3 miljard. Op woensdag 14 juni 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 12,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 11 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 607,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 601,3 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 15,2 miljard naar EUR 2.045 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 16 juni 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 8,1 miljard

-

-EUR 0,1 miljard

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 5,6 miljard

-

-

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 222,8 miljard

+EUR 1,1 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 23,8 miljard

+EUR 0,1 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 93,7 miljard

+EUR 1,6 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.592,5 miljard

+EUR 13,0 miljard

-EUR 0,5 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 98,4 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 30,9 miljard naar EUR 1.168,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 404.075 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 322.923 1.428
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.602 187
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 245.321 1.241
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.688 −1.182
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.309 1.598
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.309 1.598
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 779.122 −876
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 11.013 −1.093
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 767.770 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 339 217
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 75.531 1.868
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.338.700 13.065
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.044.997 15.231
  7.2 Overige waardepapieren 293.702 −2.166
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.372 0
9 Overige activa 239.221 −1.088
Totaal activa 4.232.941 14.812
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.131.735 1.262
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.776.233 −24.371
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.168.385 −30.862
  2.2 Depositofaciliteit 607.801 6.494
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 47 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.357 −1.706
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 351.738 41.536
  5.1 Overheid 209.665 37.143
  5.2 Overige verplichtingen 142.074 4.393
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 149.026 −3.676
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.972 189
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.024 218
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.024 218
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.048 0
10 Overige passiva 229.480 1.361
11 Herwaarderingsrekeningen 412.030 0
12 Kapitaal en reserves 102.298 0
Totaal passiva 4.232.941 14.812
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media