Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 16. jūnijā

2017. gada 20. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 16. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 278.6 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 15. jūnijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

40 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 293.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 1 131.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 37.1 mljrd. euro (līdz 209.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 7.4 mljrd. euro (līdz 171.3 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 14. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 12.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 11 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 607.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 601.3 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 15.2 mljrd. euro (līdz 2 045 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 16. jūnijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

8.1 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.6 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

222.8 mljrd. euro

+1.1 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

23.8 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

93.7 mljrd. euro

+1.6 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 592.5 mljrd. euro

+13.0 mljrd. euro

–0.5 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 30.9 mljrd. euro (līdz 1 168.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 075 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 322 923 1 428
  2.1 SVF debitoru parādi 77 602 187
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 245 321 1 241
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28 688 −1 182
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 309 1 598
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 309 1 598
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 779 122 −876
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 11 013 −1 093
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 770 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 339 217
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 75 531 1 868
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 338 700 13 065
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 044 997 15 231
  7.2 Pārējie vērtspapīri 293 702 −2 166
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 239 221 −1 088
Kopā aktīvi 4 232 941 14 812
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 131 735 1 262
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 776 233 −24 371
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 168 385 −30 862
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 607 801 6 494
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 47 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 7 357 −1 706
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 351 738 41 536
  5.1 Saistības pret valdību 209 665 37 143
  5.2 Pārējās saistības 142 074 4 393
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 149 026 −3 676
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 972 189
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 024 218
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 024 218
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 229 480 1 361
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 102 298 0
Kopā pasīvi 4 232 941 14 812
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem