SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. juni 2017

20. juni 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. juni 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 278,6 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

15. juni 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

35 mio. USD

40 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,2 mia. euro til 293,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,3 mia. euro til 1.131,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 37,1 mia. euro til 209,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 7,4 mia. euro til 171,3 mia. euro. Onsdag den 14. juni 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 12,1 mia. euro, og en ny på 11 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 607,8 mia. euro (mod 601,3 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 15,2 mia. euro til 2.045 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 16. juni 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

8,1 mia. euro

-

-0,1 mia. euro

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,6 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

222,8 mia. euro

+1,1 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

23,8 mia. euro

+0,1 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

93,7 mia. euro

+1,6 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.592,5 mia. euro

+13,0 mia. euro

-0,5 mia. euro

Securities Markets Programme

98,4 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 30,9 mia. euro til 1.168,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.075 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 322.923 1.428
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.602 187
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 245.321 1.241
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.688 −1.182
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.309 1.598
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.309 1.598
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 779.122 −876
  5.1 Primære markedsoperationer 11.013 −1.093
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.770 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 339 217
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 75.531 1.868
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.338.700 13.065
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.044.997 15.231
  7.2 Andre værdipapirer 293.702 −2.166
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 239.221 −1.088
Aktiver i alt 4.232.941 14.812
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.131.735 1.262
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.776.233 −24.371
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.168.385 −30.862
  2.2 Indlånsfacilitet 607.801 6.494
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 47 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.357 −1.706
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 351.738 41.536
  5.1 Offentlig forvaltning og service 209.665 37.143
  5.2 Andre forpligtelser 142.074 4.393
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 149.026 −3.676
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.972 189
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.024 218
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.024 218
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 229.480 1.361
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 102.298 0
Passiver i alt 4.232.941 14.812
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt