Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. červnu 2017

20. června 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. června 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 278,6 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

15. června 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

40 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2,2 mld. EUR na 293,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,3 mld. EUR na 1 131,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 37,1 mld. EUR na 209,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 7,4 mld. EUR na 171,3 mld. EUR. Ve středu 14. června 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 12,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 11 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 607,8 mld. EUR (ve srovnání s 601,3 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 15,2 mld. EUR na 2 045 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 16. červnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

8,1 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,6 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

222,8 mld. EUR

+1,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

23,8 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

93,7 mld. EUR

+1,6 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 592,5 mld. EUR

+13,0 mld. EUR

-0,5 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 30,9 mld. EUR na 1 168,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 075 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 322 923 1 428
  2.1 Pohledávky za MMF 77 602 187
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 245 321 1 241
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 688 −1 182
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 309 1 598
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 309 1 598
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 779 122 −876
  5.1 Hlavní refinanční operace 11 013 −1 093
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 770 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 339 217
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 75 531 1 868
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 338 700 13 065
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 044 997 15 231
  7.2 Ostatní cenné papíry 293 702 −2 166
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 0
9 Ostatní aktiva 239 221 −1 088
Aktiva celkem 4 232 941 14 812
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 131 735 1 262
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 776 233 −24 371
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 168 385 −30 862
  2.2 Vkladová facilita 607 801 6 494
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 47 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 357 −1 706
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 351 738 41 536
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 209 665 37 143
  5.2 Ostatní závazky 142 074 4 393
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 149 026 −3 676
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 972 189
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 024 218
  8.1 Vklady a ostatní závazky 11 024 218
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0
10 Ostatní pasiva 229 480 1 361
11 Účty přecenění 412 030 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 298 0
Pasiva celkem 4 232 941 14 812
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média