Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 юни 2016 г.

14 юни 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 10 юни 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 263,4 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
9 юни 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 5 млн. щатски долара

Тази транзакция по предоставяне на ликвидност е извършена от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,9 млрд. евро до 346,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,5 млрд. евро до 1081,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 4,8 млрд. евро до 117,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 6,1 млрд. евро до 161,6 млрд. евро. На 8 юни 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 51,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 50,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (практически без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 340,3 млрд. евро (при 347,5 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,9 млрд. евро до 1171,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 10 юни 2016 г.

Разлика спрямо

3 юни 2016 г. – покупки

Разлика спрямо

3 юни 2016 г. – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 18,1 млрд. евро - -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,9 млрд. евро - -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 179,9 млрд. евро +2,2 млрд. евро -0,7 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,3 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 0,3 млрд. евро +0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 834,8 млрд. евро +17,7 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 111,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 23,1 млрд. евро до 643,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 277 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 300 000 −557
  2.1 Вземания от МВФ 76 573 −270
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 223 427 −287
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 263 151
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 778 139
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 778 139
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 502 124 −1 094
  5.1 Основни операции по рефинансиране 50 848 −1 057
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 451 177 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 98 −37
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 107 430 −838
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 517 326 17 971
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 171 262 18 895
  7.2 Други ценни книжа 346 064 −924
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 984 4
9 Други активи 213 684 −523
Общо активи 3 093 866 15 253
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 081 755 458
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 984 339 15 829
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 643 829 23 069
  2.2 Депозитно улеснение 340 266 −7 208
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 244 −32
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 890 −21
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 220 938 −2 337
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 117 850 −4 770
  5.2 Други задължения 103 088 2 432
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 58 195 2 121
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 345 103
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 977 −326
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 977 −326
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 202 898 −574
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 98 993 0
Общо пасиви 3 093 866 15 253

Данни за контакт за медиите