Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. júnu 2016

14. júna 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. júna 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,2 mld. EUR na 263,4 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
9. júna 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,9 mld. EUR na 346,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,5 mld. EUR na 1 081,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4,8 mld. EUR na 117,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 6,1 mld. EUR na 161,6 mld. EUR. V stredu 8. júna 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 51,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 50,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 340,3 mld. EUR (v porovnaní s 347,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,9 mld. EUR na 1 171,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 10. júnu 2016

Zmena oproti

3. júnu 2016: nákup

Zmena oproti

3. júnu 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 18,1 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,9 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 179,9 mld. EUR +2,2 mld. EUR -0,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,3 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 0,3 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 834,8 mld. EUR +17,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 111,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 23,1 mld. EUR na 643,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 277 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 300 000 −557
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 573 −270
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 223 427 −287
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 263 151
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 778 139
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 778 139
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 502 124 −1 094
  5.1 Hlavné refinančné operácie 50 848 −1 057
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 451 177 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 98 −37
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 107 430 −838
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 517 326 17 971
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 171 262 18 895
  7.2 Ostatné cenné papiere 346 064 −924
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 984 4
9 Ostatné aktíva 213 684 −523
Aktíva spolu 3 093 866 15 253
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 081 755 458
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 984 339 15 829
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 643 829 23 069
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 340 266 −7 208
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 244 −32
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 890 −21
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 220 938 −2 337
  5.1 Verejná správa 117 850 −4 770
  5.2 Ostatné záväzky 103 088 2 432
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 58 195 2 121
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 345 103
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 977 −326
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 977 −326
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 202 898 −574
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 98 993 0
Pasíva spolu 3 093 866 15 253

Kontakt pre médiá