Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 juni 2016

14 juni 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 juni 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 263,4 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
9 juni 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 5 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,9 miljard naar EUR 346,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 1.081,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,8 miljard naar EUR 117,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,1 miljard naar EUR 161,6 miljard. Op woensdag 8 juni 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 51,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50,8 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vrijwel gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 340,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 347,5 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,9 miljard naar EUR 1.171,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 10 juni 2016

Verschil ten opzichte van

3 juni 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

3 juni 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 18,1 miljard - -EUR 0,4 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,9 miljard - -EUR 0,4 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 179,9 miljard +EUR 2,2 miljard -EUR 0,7 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,3 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 0,3 miljard +EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 834,8 miljard +EUR 17,7 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 111,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 23,1 miljard naar EUR 643,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.277 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 300.000 −557
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.573 −270
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 223.427 −287
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.263 151
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.778 139
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.778 139
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 502.124 −1.094
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 50.848 −1.057
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 451.177 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 98 −37
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 107.430 −838
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.517.326 17.971
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.171.262 18.895
  7.2 Overige waardepapieren 346.064 −924
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.984 4
9 Overige activa 213.684 −523
Totaal activa 3.093.866 15.253
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.081.755 458
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 984.339 15.829
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 643.829 23.069
  2.2 Depositofaciliteit 340.266 −7.208
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 244 −32
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.890 −21
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 220.938 −2.337
  5.1 Overheid 117.850 −4.770
  5.2 Overige verplichtingen 103.088 2.432
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.195 2.121
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.345 103
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.977 −326
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.977 −326
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 202.898 −574
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 98.993 0
Totaal passiva 3.093.866 15.253

Contactpersonen voor de media