Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. juuni 2016

14. juuni 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

10. juunil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,2 miljardi euro võrra 263,4 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
9. juuni 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 5 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas selle likviidsust lisava tehingu seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,9 miljardi euro võrra 346,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,5 miljardi euro võrra 1081,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,8 miljardi euro võrra 117,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,1 miljardi euro võrra 161,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. juunil 2016 möödus 51,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 340,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 347,5 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,9 miljardi euro võrra 1171,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 10. juuni 2016

Erinevus võrreldes

3. juuniga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

3. juuniga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 18,1 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,9 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 179,9 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot –0,7 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,3 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 0,3 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 834,8 miljardit eurot +17,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 111,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 23,1 miljardi euro võrra 643,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 277 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 300 000 −557
  2.1 Nõuded RVFle 76 573 −270
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 223 427 −287
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 263 151
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 778 139
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 778 139
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 502 124 −1 094
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 50 848 −1 057
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 451 177 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 98 −37
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 107 430 −838
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 517 326 17 971
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 171 262 18 895
  7.2 Muud väärtpaberid 346 064 −924
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 984 4
9 Muud varad 213 684 −523
Varad kokku 3 093 866 15 253
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 081 755 458
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 984 339 15 829
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 643 829 23 069
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 340 266 −7 208
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 244 −32
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 890 −21
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 220 938 −2 337
  5.1 Valitsussektor 117 850 −4 770
  5.2 Muud kohustused 103 088 2 432
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 58 195 2 121
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 345 103
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 977 −326
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 977 −326
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 202 898 −574
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 98 993 0
Kohustused kokku 3 093 866 15 253

Kontaktandmed