Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 10. lipnja 2016.

14. lipnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 10. lipnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,2 mlrd. EUR na 263,4 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
9. lipnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 5 mil. USD

Tu je transakciju za puštanje likvidnosti Eurosustav proveo na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,9 mlrd. EUR na 346,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,5 mlrd. EUR na 1.081,8 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 4,8 mlrd. EUR na 117,8 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 6,1 mlrd. EUR na 161,6 mlrd. EUR. U srijedu, 8. lipnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 51,9 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 50,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 340,3 mlrd. EUR (u odnosu na 347,5 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,9 mlrd. EUR na 1.171,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 10. lipnja 2016.

Razlika u odnosu na

3. lipnja 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

3. lipnja 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 18,1 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,9 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 179,9 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR –0,7 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,3 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 0,3 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 834,8 mlrd. EUR +17,7 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 111,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 23,1 mlrd. EUR na 643,8 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 277 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 300 000 −557
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 76 573 −270
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 223 427 −287
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 263 151
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 778 139
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 778 139
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 502 124 −1 094
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 50 848 −1 057
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 451 177 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 98 −37
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 107 430 −838
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 517 326 17 971
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 171 262 18 895
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 346 064 −924
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 984 4
9 Ostala imovina 213 684 −523
Ukupno imovina 3 093 866 15 253
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 081 755 458
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 984 339 15 829
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 643 829 23 069
  2.2 Novčani depoziti 340 266 −7 208
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 244 −32
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 890 −21
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 220 938 −2 337
  5.1 Opća država 117 850 −4 770
  5.2 Ostale obveze 103 088 2 432
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 58 195 2 121
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 345 103
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 977 −326
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 977 −326
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 202 898 −574
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 98 993 0
Ukupno obveze 3 093 866 15 253

Kontaktni podatci za medije