Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 iunie 2016

14 iunie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 iunie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,2 miliarde EUR, până la 263,4 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
9 iunie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile - 5 milioane USD

Operațiunea de furnizare de lichiditate menționată mai sus a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o reducere de 0,9 miliarde EUR, până la 346,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 0,5 miliarde EUR, până la 1 081,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 4,8 miliarde EUR, până la 117,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 6,1 miliarde EUR, până la 161,6 miliarde EUR. Miercuri, 8 iunie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 51,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 50,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 340,3 miliarde EUR (față de 347,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18,9 miliarde EUR, până la 1 171,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 10 iunie 2016

Modificări față de

3 iunie 2016 – achiziții

Modificări față de

3 iunie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 18,1 miliarde EUR - -0,4 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,9 miliarde EUR - -0,4 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 179,9 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -0,7 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,3 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 0,3 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 834,8 miliarde EUR +17,7 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 111,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o creștere de 23,1 miliarde EUR, până la 643,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 277 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 300 000 −557
  2.1 Creanţe asupra FMI 76 573 −270
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 223 427 −287
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 263 151
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 778 139
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 778 139
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 502 124 −1 094
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 50 848 −1 057
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 451 177 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 98 −37
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 107 430 −838
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 517 326 17 971
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 171 262 18 895
  7.2 Alte titluri 346 064 −924
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 984 4
9 Alte active 213 684 −523
Total active 3 093 866 15 253
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 081 755 458
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 984 339 15 829
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 643 829 23 069
  2.2 Facilitatea de depozit 340 266 −7 208
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 244 −32
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 890 −21
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 220 938 −2 337
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 117 850 −4 770
  5.2 Alte angajamente 103 088 2 432
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 58 195 2 121
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 345 103
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 977 −326
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 977 −326
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 202 898 −574
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 98 993 0
Total pasive 3 093 866 15 253

Contacte media