Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. juni 2016

14. juni 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. juni 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 263,4 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
9. juni 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - 5 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktion blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,9 mia. euro til 346,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,5 mia. euro til 1.081,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,8 mia. euro til 117,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,1 mia. euro til 161,6 mia. euro. Onsdag den 8. juni 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 51,9 mia. euro, og en ny på 50,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 340,3 mia. euro (mod 347,5 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,9 mia. euro til 1.171,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 10. juni 2016

Ændring i forhold til

3. juni 2016 
– opkøb

Ændring i forhold til

3. juni 2016 
– indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 18,1 mia. euro - -0,4 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,9 mia. euro - -0,4 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 179,9 mia. euro +2,2 mia. euro -0,7 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,3 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 0,3 mia. euro +0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 834,8 mia. euro +17,7 mia. euro -
Securities Markets Programme 111,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 23,1 mia. euro til 643,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.277 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 300.000 −557
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.573 −270
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 223.427 −287
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.263 151
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.778 139
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.778 139
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 502.124 −1.094
  5.1 Primære markedsoperationer 50.848 −1.057
  5.2 Langfristede markedsoperationer 451.177 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 98 −37
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 107.430 −838
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.517.326 17.971
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.171.262 18.895
  7.2 Andre værdipapirer 346.064 −924
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.984 4
9 Andre aktiver 213.684 −523
Aktiver i alt 3.093.866 15.253
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.081.755 458
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 984.339 15.829
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 643.829 23.069
  2.2 Indlånsfacilitet 340.266 −7.208
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 244 −32
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.890 −21
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 220.938 −2.337
  5.1 Offentlig forvaltning og service 117.850 −4.770
  5.2 Andre forpligtelser 103.088 2.432
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 58.195 2.121
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.345 103
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.977 −326
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.977 −326
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 202.898 −574
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 98.993 0
Passiver i alt 3.093.866 15.253

Medie- og pressehenvendelser