Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.6.2016

14.6.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.6.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 263,4 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
9.6.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttama likviditeettiä lisäävä operaatio liittyi Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,9 miljardilla eurolla 346,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 1 081,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,8 miljardilla eurolla 117,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,1 miljardilla eurolla 161,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.6.2016 erääntyi 51,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 50,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 340,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 347,5 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,9 miljardilla eurolla 1 171,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 10.6.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 18,1 miljardia euroa - -0,4 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,9 miljardia euroa - -0,4 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 179,9 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -0,7 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,3 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 0,3 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 834,8 miljardia euroa +17,7 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 111,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 23,1 miljardilla eurolla 643,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 277 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 300 000 −557
  2.1 Saamiset IMF:ltä 76 573 −270
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 223 427 −287
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 263 151
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 778 139
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 778 139
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 502 124 −1 094
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 50 848 −1 057
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 451 177 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 98 −37
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 107 430 −838
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 517 326 17 971
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 171 262 18 895
  7.2 Muut arvopaperit 346 064 −924
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 984 4
9 Muut saamiset 213 684 −523
Vastaavaa yhteensä 3 093 866 15 253
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 081 755 458
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 984 339 15 829
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 643 829 23 069
  2.2 Talletusmahdollisuus 340 266 −7 208
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 244 −32
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 890 −21
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 220 938 −2 337
  5.1 Julkisyhteisöt 117 850 −4 770
  5.2 Muut 103 088 2 432
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 58 195 2 121
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 345 103
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 977 −326
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 977 −326
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 202 898 −574
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 98 993 0
Vastattavaa yhteensä 3 093 866 15 253

Yhteyshenkilöt