Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. junija 2016

14. junij 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. junija 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 263,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
9. junij 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 5 mio USD

Zgornjo transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 346,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,5 milijarde EUR na 1.081,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,8 milijarde EUR na 117,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,1 milijarde EUR na 161,6 milijarde EUR. V sredo, 8. junija 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 51,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 50,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 340,3 milijarde EUR (v primerjavi s 347,5 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,9 milijarde EUR na 1.171,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 10. junija 2016

Razlika od

3. junija 2016 – kupljeno

Razlika od

3. junija 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 18,1 milijarde EUR - –0,4 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,9 milijarde EUR - –0,4 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 179,9 milijarde EUR +2,2 milijarde EUR –0,7 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,3 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 0,3 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 834,8 milijarde EUR +17,7 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 111,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 23,1 milijarde EUR na 643,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.277 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 300.000 −557
  2.1 Terjatve do MDS 76.573 −270
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 223.427 −287
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.263 151
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.778 139
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.778 139
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 502.124 −1.094
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 50.848 −1.057
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 451.177 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 98 −37
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 107.430 −838
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.517.326 17.971
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.171.262 18.895
  7.2 Drugi vrednostni papirji 346.064 −924
8 Dolg širše države v EUR 26.984 4
9 Druga sredstva 213.684 −523
Skupaj sredstva 3.093.866 15.253
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.081.755 458
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 984.339 15.829
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 643.829 23.069
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 340.266 −7.208
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 244 −32
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.890 −21
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 220.938 −2.337
  5.1 Širša država 117.850 −4.770
  5.2 Druge obveznosti 103.088 2.432
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 58.195 2.121
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.345 103
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.977 −326
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.977 −326
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 202.898 −574
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 98.993 0
Skupaj obveznosti 3.093.866 15.253

Stiki za medije