Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. birželio 10 d.

2016 m. birželio 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. birželio 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 263,4 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. birželio 9 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorį Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 346,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 1 081,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 117,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,1 mlrd. eurų – iki 161,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. birželio 8 d., baigėsi 51,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 50,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 340,3 mlrd. eurų (palyginti su 347,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,9 mlrd. eurų – iki 1 171,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. birželio 10 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. birželio 3 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. birželio 3 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 18,1 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,9 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 179,9 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų –0,7 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,3 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 0,3 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 834,8 mlrd. eurų +17,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 111,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23,1 mlrd. eurų – iki 643,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 277 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 300 000 −557
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 573 −270
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 223 427 −287
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 263 151
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 778 139
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 778 139
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 502 124 −1 094
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 50 848 −1 057
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 451 177 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 98 −37
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 107 430 −838
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 517 326 17 971
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 171 262 18 895
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 346 064 −924
8 Valdžios skola eurais 26 984 4
9 Kitas turtas 213 684 −523
Visas turtas 3 093 866 15 253
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 081 755 458
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 984 339 15 829
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 643 829 23 069
  2.2 Indėlių galimybė 340 266 −7 208
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 244 −32
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 890 −21
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 220 938 −2 337
  5.1 Valdžiai 117 850 −4 770
  5.2 Kiti įsipareigojimai 103 088 2 432
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 58 195 2 121
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 345 103
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 977 −326
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 977 −326
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 202 898 −574
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 993 0
Visi įsipareigojimai 3 093 866 15 253

Kontaktai žiniasklaidai