Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 10. jūnijā

2016. gada 14. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 10. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 263.4 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 9. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5 milj. ASV dolāru

Šo likviditāti palielinošo darījumu Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 346.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 1 081.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.8 mljrd. euro (līdz 117.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.1 mljrd. euro (līdz 161.6 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 8. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 51.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 50.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 340.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 347.5 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.9 mljrd. euro (līdz 1 171.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 10. jūnijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 3. jūniju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 3. jūniju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 18.1 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.9 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 179.9 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro –0.7 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.3 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 0.3 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 834.8 mljrd. euro +17.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 111.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 23.1 mljrd. euro (līdz 643.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 277 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 300 000 −557
  2.1 SVF debitoru parādi 76 573 −270
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 223 427 −287
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 263 151
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 778 139
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 778 139
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 502 124 −1 094
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 50 848 −1 057
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 451 177 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 98 −37
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 107 430 −838
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 517 326 17 971
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 171 262 18 895
  7.2 Pārējie vērtspapīri 346 064 −924
8 Valdības parāds euro 26 984 4
9 Pārējie aktīvi 213 684 −523
Kopā aktīvi 3 093 866 15 253
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 081 755 458
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 984 339 15 829
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 643 829 23 069
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 340 266 −7 208
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 244 −32
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 890 −21
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 220 938 −2 337
  5.1 Saistības pret valdību 117 850 −4 770
  5.2 Pārējās saistības 103 088 2 432
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 58 195 2 121
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 345 103
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 977 −326
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 977 −326
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 202 898 −574
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 98 993 0
Kopā pasīvi 3 093 866 15 253

Kontaktinformācija presei