Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 juni 2016

14 juni 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 10 juni 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 263,4 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
9 juni 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 5 miljoner USD

Ovanstående likvidiserande transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 346,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 1 081,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,8 miljarder EUR till 117,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,1 miljarder EUR till 161,6 miljarder EUR. Onsdagen den 8 juni 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 51,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (i stort sett oförändrad jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 340,3 miljarder EUR (jämfört med 347,5 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,9 miljarder EUR till 1 171,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 10 juni 2016

Förändring jämfört med

3 juni 2016 – Köp

Förändring jämfört med

3 juni 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 18,1 miljarder EUR - -0,4 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,9 miljarder EUR - -0,4 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 179,9 miljarder EUR +2,2 miljarder EUR -0,7 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,3 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 0,3 miljarder EUR +0,3 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 834,8 miljarder EUR +17,7 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 111,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 23,1 miljarder EUR till 643,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.277 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 300.000 −557
  2.1 Fordringar på IMF 76.573 −270
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 223.427 −287
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.263 151
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.778 139
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.778 139
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 502.124 −1.094
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 50.848 −1.057
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 451.177 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 98 −37
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 107.430 −838
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.517.326 17.971
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.171.262 18.895
  7.2 Andra värdepapper 346.064 −924
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.984 4
9 Övriga tillgångar 213.684 −523
Summa tillgångar 3.093.866 15.253
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.081.755 458
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 984.339 15.829
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 643.829 23.069
  2.2 Inlåningsfacilitet 340.266 −7.208
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 244 −32
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.890 −21
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 220.938 −2.337
  5.1 Offentliga sektorn 117.850 −4.770
  5.2 Övriga skulder 103.088 2.432
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 58.195 2.121
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.345 103
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.977 −326
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.977 −326
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 202.898 −574
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 98.993 0
Summa skulder 3.093.866 15.253

Kontakt för media