Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. červnu 2016

14. června 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. června 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 263,4 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
9. června 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní - 5 mil. USD

Výše uvedenou transakci na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,9 mld. EUR na 346,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,5 mld. EUR na 1 081,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 4,8 mld. EUR na 117,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 6,1 mld. EUR na 161,6 mld. EUR. Ve středu 8. června 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 51,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 50,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 0,1 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 340,3 mld. EUR (oproti 347,5 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,9 mld. EUR na 1 171,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 10. červnu 2016 Rozdíl v porovnání s 3. červnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 3. červnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 18,1 mld. EUR - -0,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,9 mld. EUR - -0,4 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 179,9 mld. EUR +2,2 mld. EUR -0,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,3 mld. EUR +0,1 mld. EUR -
Program nákupu aktiv podnikového sektoru 0,3 mld. EUR +0,3 mld. EUR -
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 834,8 mld. EUR +17,7 mld. EUR -
Program pro trhy s cennými papíry 111,0 mld. EUR - -

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 23,1 mld. EUR na 643,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 277 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 300 000 −557
  2.1 Pohledávky za MMF 76 573 −270
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 223 427 −287
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 263 151
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 778 139
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 778 139
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 502 124 −1 094
  5.1 Hlavní refinanční operace 50 848 −1 057
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 451 177 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 98 −37
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 107 430 −838
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 517 326 17 971
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 171 262 18 895
  7.2 Ostatní cenné papíry 346 064 −924
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 984 4
9 Ostatní aktiva 213 684 −523
Aktiva celkem 3 093 866 15 253
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 081 755 458
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 984 339 15 829
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 643 829 23 069
  2.2 Vkladová facilita 340 266 −7 208
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 244 −32
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 890 −21
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 220 938 −2 337
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 117 850 −4 770
  5.2 Ostatní závazky 103 088 2 432
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 58 195 2 121
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 345 103
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 977 −326
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 977 −326
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 202 898 −574
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 993 0
Pasiva celkem 3 093 866 15 253

Kontakty pro média